Головна‎ > ‎

Історія кафедри

            Підготовка лікарів загальної практики-сімейної медицини через дворічну інтернатуру започаткована в 1996 році на кафедрі госпітальної терапії та клінічної фармакології Чернівецького державного медичного інституту за участю низки суміжних кафедр. Така система підготовки спеціалістів виявила певні недоліки, які пов’язані зі складністю організації, координації та уніфікації навчального процесу на 12 суміжних кафедрах, яким згідно програми відводилося 62 % навчального часу.
            З метою удосконалення підготовки сімейних лікарів, згідно рішення Вченої Ради Буковинської державної медичної академії та на підставі дозволу МОЗ України від 07.06.2001 року №31/1309 1 липня 2001 року створено багатопрофільну кафедру сімейної медицини на чолі із завідувачем д.мед.н., професором С.В.Білецьким.
   
   

 Колектив кафедри сімейної медицини БДМУ у 2001 р.

 Колектив кафедри сімейної медицини БДМУ у 2009 р.

 

На даний час кафедру очолює  д.мед.н., професор Л.П.Сидорчук, до викладацького складу кафедри входять д.мед.н., професор С.В.Білецький, к.мед.н., доцент Т.В.Казанцева, к.мед.н., доцент Л.В.Мельничук, к.мед.н., доцент С.І.Іващук, к.мед.н., доцент О.А.Петринич, к.мед.н., доцент Л.В.Нікіфор, асистент А.А.Соколенко, асистенти-сумісники Л.Г.Крикливець, І.Г.Флюндра, В.В.Бойко, Т.М.Крецу, Скуляк А.В.. У попередні роки на кафедрі сімейної медицини працювали д.мед.н., професор Т.М.Христич, д.мед.н., професор О.А.Андрієць, к.мед.н., доцент І.О.Друца, к.мед.н., доцент Р.М.Ніцович, к.мед.н., доцент А.В.Семеняк, к.мед.н., доцент Н.М.Шевчук, асистенти О.І.Юрків, Н.І.Опрюк, С.С.Білецький, О.І.Боднарюк.

  Колектив кафедри сімейної медицини БДМУ у 2013 р.

Основною базою кафедри є Чернівецька міська поліклініка № 3, де в червні 2001 року відкрито відділення сімейної медицини. Клінічними базами створеної кафедри є також міська поліклініка № 1, міська дитяча поліклініка, міський клінічний пологовий будинок № 1. Для навчального процесу використовуються низка стаціонарних клінічних закладів міста – обласна клінічна лікарня, міська клінічна лікарня № 3, обласний клінічний кардіологічний диспансер, обласна лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча клінічна лікарня, обласна психіатрична лікарня. 
Крім десяти спеціальностей, що викладаються на кафедрі сімейної медицини (внутрішні хвороби, дитячі хвороби, акушерство і гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я, хірургія, урологія, онкологія, травматологія, нервові хвороби, організація охорони здоров’я), лікарі-слухачі та лікарі-інтерни проходять навчання ще на 8-ми суміжних кафедрах БДМУ. 
Для координації та уніфікації навчального процесу з викладання сімейної медицини на кафедрах у 2003 р. створена предметна методична комісія з сімейної медицини, до складу якої ввійшли представники кафедри сімейної медицини та основних суміжних кафедр. Це дозволило виробити командний підхід та єдину ідеологію при підготовці спеціалістів сімейної медицини.
На кафедрі сімейної медицини навчаються лікарі-інтерни та лікарі-слухачі за фахом «загальна практика-сімейна медицина»; студенти 6-го курсу медичних факультетів № 1, № 2, № 3, № 4 спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медична психологія» з дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина)»; студенти медичного факультету № 4 спеціальності «Сестринська справа» (ОКР магістр) з дисципліни «Медсестринство в сімейній медицині»; студенти коледжу БДМУ спеціальності «Сестринська справа» (ОКР молодший спеціаліст) з дисципліни «Медсестринство в сімейній медицині». 
            На кафедрі для сімейних лікарів проводяться цикли тематичного удосконалення з кардіології, педіатрії, хірургії, передатестаційні цикли за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Сумісно з кафедрою акушерства, гінекології та перинатології проводиться цикл тематичного удосконалення «Невідкладні стани новонароджених. Питання реанімації та післяреані-маційної допомоги в ранньому неонатальному періоді".
 
 
 

 Випуск лікарів-слухачів 2004 р.

 Випуск лікарів-інтернів 2003 р.


            З метою удосконалення оволодіння практичними навичками студентами, лікарями-інтернами та лікарями-слухачами кафедрою сімейної медицини видано навчальні посібники з грифом МОЗ та МОН України «Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря» (2004, 2010), «Хірургічні хвороби у практиці сімейного лікаря» (2005, 2007), «Приклади формулювання терапевтичних діагнозів» (2012), «Електрокардіографія у загальнолікарській практиці» (2012), «Электрокардиография в общеврачебной практике» (2012). Професор. С.В.Білецький входить до авторського колективу національного підручника з сімейної медицини для студентів 6 курсу, який видано у 2013 р. 
            Підвищенню кваліфікації сімейних лікарів сприяє створена в 2006 році за ініціативою кафедри сімейної медицини БДМУ Асоціація сімейних лікарів Чернівецької області, на конференціях якої розглядаються найбільш актуальні питання внутрішньої медицини. 
            У 2012 році за ініціативою БДМУ на базі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с.Коровія Глибоцького району створено навчально-практичний центр (НПЦ) первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) БДМУ, а у 2013 році – також і на базі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області. Координатором роботи НПЦ ПМСД є кафедра сімейної медицини БДМУ, професорсько-викладацький склад якої здійснює навчально-виховний та лікувальний процеси з використанням нових форм і методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я. Перший досвід роботи НПЦ ПМСД показав доцільність його створення, високу ефективність проведення навчального процесу для лікарів-інтернів (у т.ч. на заочному циклі навчання). 
            За роки існування кафедри пройшли спеціалізацію та отримали сертифікат сімейного лікаря 600 працюючих терапевтів і педіатрів міської та сільської місцевості, 220 сімейних лікарів підготовлено через інтернатуру.
            З самого початку існування кафедри сімейної медицини професор С.В.Білецький започаткував перспективний та актуальний науковий напрямок: вивчення метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, чому і була присвячена перша науково-дослідна робота кафедри сімейної медицини «Комплексна діагностика метаболічних порушень, стану гемодинаміки і вегетативного гомеостазу у хворих на гіпертонічну хворобу різного віку і статі та у поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу, диференційоване лікування і профілактика» (2003-2007 рр.). Подальший науковий пошук складних багатогранних патогенетичних механізмів виникнення та прогресування артеріальної гіпертензії, розробка диференційованих підходів до її лікування знайшли своє відображення у наступній НДР кафедри сімейної медицини «Гемодинамічні, метаболічні та генетичні аспекти лікування хворих на артеріальну гіпертензію із застосуванням антагоністів кальцію, інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ, β-адреноблокаторів» (2008-2012 рр.).
            Сьогодні колектив кафедри працює над НДР «Гемодинамічні, метаболічні, генетичні особливості артеріальної гіпертензії у поєднанні з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом типу 2: ефективність комбінованої антигіпертензивної, метаболітотропної та вазоактивної терапії на стаціонарному і амбулаторному етапах лікування» (2013-2017 рр.).
            З 2006 року у Буковинському державному медичному університеті започатковано новий науковий напрямок молекулярно-генетичних досліджень патології людини. Першопрохідцем і засновником нової перспективної наукової школи молекулярно-генетичних досліджень у БДМУ стала д.мед.н., професор Л.П.Сидорчук.
            Співробітниками кафедри сімейної медицини проводиться лікувально-консультативна робота в наступних базових лікувальних закладах: професор Білецький С.В. надає консультативну допомогу, проводить обходи в денному стаціонарі КМУ «Міська поліклініка № 1»; професор Сидорчук Л.П. консультує хворих в КМУ «Міська поліклініка № 3», в тому числі в денному стаціонарі; доцент Мельничук Л.В. надає консультативну допомогу в КМУ «Міська дитяча поліклініка», проводить консультації дітей в денному стаціонарі; доцент Іващук С.І. здійснює оперативну діяльність та консультативну роботу в хірургічному відділенні «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»; доцент Казанцева Т.В., доцент Петринич О.А. надають консультативну допомогу в КМУ «Міська поліклініка № 3», в тому числі денному стаціонарі, проводять УЗД дослідження хворих, ЕКГ; асистент Соколенко А. В. здійснює лікувальну роботу в денному стаціонарі КМУ «Міська поліклініка № 1». Крім того, постійно здійснюються виїзди в позабазові установи міста та області.
            В базових лікувальних установах проводиться організаційно-методична робота шляхом участі в ЛКК закладів, підсумкових колегіях, рецензуванні історій хвороб, організації та проведенні науково-практичних, патолого-анатомічних конференцій. Професори Білецький С.В., Сидорчук Л.П., доценти Іващук С.І. та Мельничук Л.В. члени атестаційної комісії департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення ОДА за фахом «загальна практика-сімейна медицина». Доцент кафедри Мельничук Л.В. за сумісництвом працює на посаді головного педіатра управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, експерт з грудного вигодовування, член акредитаційної комісії закладів на звання «Лікарня, доброзичлива до дитини».
            Співробітниками кафедри проводяться виїзди в НПЦ ПМСД БДМУ, де здійснюється консультативна та організаційно-методична робота.
            За напрямком досліджень наукової школи кафедри сімейної медицини отримано ряд грантів від міжнародних організацій: European Society of Hypertension (ESH, 2004-2010), American Society of Hypertension (ASH, 2002), European Academy of Allergology & Clinical Immunology and World Allergy Organization (EAACI and WAO, 2003, 2005-2007), International Society of Hypertension (ISH, 2006), Falk Foundation (Німеччина, 2010-2013), почесну нагороду (Best Clinical Research Award) за кращу клінічну наукову роботу від Consortium for Southeastern Hypertension Control (COSEHC, США, 2003) та Асоціації Кардіологів України (2009), одна з робіт увійшла у четвірку кращих на Європейському Конгресі Кардіології 2009 року і посіла 2-е місце (Barcelona, Spain, 2009).
Професор Сидорчук Лариса Петрівна проходила неодноразове стажування за кордоном: Швеція (1997, 2004), США (2002), Королівство Нідерландів (2003), Австрія (2003, 2009), брала участь в роботі Європейського конгресу кардіології у м. Стокгольм (Швеція, 2010 р.), репрезентувала Українське товариство кардіологів на Європейському конгресі кардіології у м. Мюнхен (Німеччина, 2008 р.).